สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สนุทรพจน์ โดย วาสนา ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5700

Downloaded 560

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3478

Downloaded 481

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์ สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3225

Downloaded 457

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3154

Downloaded 438

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา  จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3230

Downloaded 432

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2446

Downloaded 388

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2815

Downloaded 386

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2806

Downloaded 398

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3724

Downloaded 444

สุนทรพจน์ โดย ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2480

Downloaded 366

สุนทรพจน์ โดย สุพจน์  สงวนกิตติพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2719

Downloaded 367

สุนทรพจน์ โดย สุขี ซองศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2456

Downloaded 355

สุนทรพจน์ โดย ร.ต.สนธยา มโหทาน

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3266

Downloaded 384

สุนทรพจน์ โดย สงกรานต์  ไมยวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2261

Downloaded 349

สุนทรพจน์ โดย ศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1876

Downloaded 299

สุนทรพจน์ โดย สำรวย  ผัดผล

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2857

Downloaded 359