สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สนุทรพจน์ โดย วาสนา ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5700

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สิริมา เจริญศรี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4975

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4601

Downloaded 

รัฐกร  บุญยะคงรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3911

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3723

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3716

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3476

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย อดิศร พวงชมพู

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3414

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ร.ต.สนธยา มโหทาน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3265

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา  จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3228

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์ สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3223

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3152

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย เสณี จ่าวิสูตร

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3122

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3097

Downloaded 

นายนิมาล ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2974

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สอิ้ง ชวรางกูร

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2944

Downloaded