สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 หมวดย่อย

ประชุมวิชาการ ร่างกายแข็งแรง ชีวีสดใส ใช้ยาเหมาะสม

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1140

Downloaded 301

ประชุมวิชาการ ขนมชายแดน เรื่องไม่เล็ก (1/2)

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1237

Downloaded 286

ประชุมวิชาการ พลังชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติ (2/2)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1422

Downloaded 322

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่2 (บ่าย) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 (2/3)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1117

Downloaded 301

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาง ชุติมณฑน์  น้อยสง่า

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1252

Downloaded 297

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย บุญฤทธิ์   พร้อมสิทธิพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1075

Downloaded 275

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย พญอม  จันนิ่ม

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1231

Downloaded 274

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย พันศักดิ์  พัฒนสระคู

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1129

Downloaded 274

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย อาทิตย์  วันเวียง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1598

Downloaded 292

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย เกษมชัย  แสงสว่าง

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1363

Downloaded 298

ประชุมวิชาการ พลังชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติ (1/2)

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1557

Downloaded 335

กล่าวสุนทรพจน์ โดย ผ.ศ บุญช่วย จินดาประพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1016

Downloaded 261

กล่าวสุนทรพจน์ โดย ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1615

Downloaded 303

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายบันดาล  กล้าผจญ

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1118

Downloaded 258

กล่าวสุนทรพจน์ โดย ผศ.ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1878

Downloaded 330

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางจิระพา  หนูชัย

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1502

Downloaded 290