สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 หมวดย่อย