สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย (01.46 ชม.) 7 มี.ค. 62

Facebook


สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัด เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โถงกิจกรรม ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ... เรากำลังอาศัยอยู่ใน เมืองป่วย !! ผลจากการเติบโตของเมืองอย่างก้าวกระโดด ดึงดูดให้คนจากทั่วทุกสารทิศเคลื่อนย้ายเข้ามาแสวงหาโอกาส เมืองใหญ่ทุกแห่งจึงหนีไม่พ้นปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม สภาพความแออัด การแข่งขัน ตลอดจนความเร่งรีบในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตของคนเมือง อาทิ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การบริโภคอาหารขยะ (Junk food) การขาดกิจกรรมทางกาย การพักผ่อนไม่เพียงพอ ฯลฯ และนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพในท้ายที่สุด
ปัญหาของเมืองมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับทุกคน การออกแบบเมืองเพื่อคนทุกคนจึงไม่สามารถทำได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ร่วมเป็นหนึ่งใน Change Maker ที่จะพลิกโฉม เมืองป่วยไข้ ไปสู่ เมืองสุข(ภาวะดี) !!

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  515

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา