การรับฟัง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง 22 ธ.ค. 59 ตอน 1/2

Facebook


การขับเคลื่อนมติ

หัวข้อ:
การรับฟัง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

- มติ ๘.๓ ระบบสุขภาพเขตเมือง:การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

นำเสนอเส้นทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
อย่างมีส่วนร่วม และรับฟัง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๐) ประกอบด้วย แนวคิดระบบบริการสุขภาพเขตเมืองและ
กรุงเทพมหานคร ระบบการเงินการคลังการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเขตเมือง

วิทยากรโดย

- นพ. ชวินทร์ ศิรินาค สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
- นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
- นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
- พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ดำเนินรายการโดย:
- นพ.ชวินทร์ ศิรินาค

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  868

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา