สกู๊ปการประชุมเชิงปฎิบัติการ ติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

Facebook


การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
21 สิงหาคม 2556
มีการแบ่งกลุ่มเพือแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ในกาขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความคิดกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯและการประสานความร่วมือ
ห้องที่ 1มติ4.3
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ห้องที่ 2 มติ 4.4
การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำขนาดเล็ก

ห้องที่3 ระบบเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย
มติ 1.5 เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
มติ 5.5 ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
มติ 5.8 การพัฒนากลไกและกระบวนการท่ีสามารถรับมือ ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะ อาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร

ห้องที่ 4 เด็ก เยาวขน และครอบครัวประกอบด้วย
มติ 1.9 ผลกระทบจากสือต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว
มติ1.10 สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ ที่ไม่พร้อม และเรื่องเพศกับเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
มติ2.10 การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพือนสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
มติ3.8 การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรถ์ ไม่พร้อม
มติ 5.9 การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก24 ชั่วโมง กรณี เด็กไทยกับไอที

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1439

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา