รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ :สัมภาษณ์ ผู้แทน คจ.สช. จำนวน ๓ ท่านเข้าร่วมประชุมWorld Health Assembly: WHA คร้ังท่ี๖๕

* * *Road_To_NHA2012 คจ.สชครั้งที่3 สรุปการประชุม Scoop World_Health_Assembly WHA* * *
Facebook
download

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเจด โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซค์ จ.นครปฐม

สืบเน่ืองจากองค์การอนามัยโลก กำหนดจัดสมัชชาอนามัยโลก หรือ World Health Assembly: WHA คร้ังท่ี๖๕ระหว่างวันท่ี๒๑-๒๖พฤษภาคม๒๕๕๕ณกรุงเจนนีวาประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผู้แทน คจ.สช. จำนวน ๓ ท่านเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี คือ
๑.ดร.กาสกั เต๊ะขันหมาก
๒. รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญญาชัย
๓. นางภารนี สวัสดิรักษ์
เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์จากการเข้าร่วมศึกษากระบวนการจัด สมัชชาในระดับสากลเพ่ือนามาปรับปรุงกระบวนการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติน้ันจึงใคร่ขออนุญาต ให้ คณะผู้แทน คจ.สช. ได้นาเสนอบทเรียนการเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกให้ท่ปี ระชุมได้รับ ทราบด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Jun 12

จำนวนผู้ฟัง:  1789

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5/2555

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(349 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)