การประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

Facebook


เขตสุขภาพเพื่อประชาชน จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 แบ่งเป็น 13 เขต โดยมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรทั้งภาครัฐ วิชาการ วิชาชีพ เอกชน และประชาสังคม เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาสุขภาพที่กำหนดร่วมกันของแต่ละเขตพื้นที่ ผ่านกลไกที่เรียกว่า คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน หรือ กขป.

ข้อค้นพบสำคัญจากการประเมินผลโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา กขป. สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ รวม 55 ประเด็น โดยมีตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จ ดังนี้

ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม
กขป เขตพื้นที่ 12 ได้สานพลังการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ผ่านโครงการต่างๆ ที่เดิมมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน อาทิ จัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนเพื่อให้บริการสุขภาพใกล้บ้าน ห้องเรียนสวนผักชุมชนให้ชาวบ้านปลูกอยู่ปลูกกินและยังสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งมีระบบข้อมูลกลางผ่านแอพพลิเคชั่น iMed@home เพื่อบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเปราะบางทางสังคม

ประเด็นอาหารปลอดภัย
มีการขับเคลื่อนในหลายเขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่ 4 5 6 7 8 9 10 และ 12 ส่งผลให้มีเครือข่ายและพื้นที่รูปธรรม โอาหารปลอดภัยในชุมชนโ ในหลายพื้นที่ มีนโยบายการขยายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปสู่ชุมชน มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย LSF หรือ Loei Safety Food สำหรับการขึ้นทะเบียนรับรองเกษตรกรที่ผ่านมาตรการผลิตปลอดภัย รวมทั้งแพลตฟอร์ม Greennsmile เป็นพื้นที่ในการประสานความร่วมมือของเกษตรกรรายย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการข้อมูลการผลิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอื่น

ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
มีการขับเคลื่อนในเขตพื้นที่ 4 5 10 และ 13 โดยการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมของชุมชนว่าด้วยการลดอุบัติเหตุ มีแผนปฏิบัติการร่วมระดับตำบลและอำเภอในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีฐานข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุภัยทางถนนโดยบูรณาการข้อมูลจากใบมรณบัตร ภาพจาก CCTV และข้อมูลนิติเวช รวมทั้งการถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จจากการดำเนินงานของพื้นที่ เพื่อขยายผลไปพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

แม้ว่าการดำเนินงานของ กขป. ทั้ง 13 เขตพื้นที่ จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ก็มีข้อเสนอจากการประเมินผลในการพัฒนาต่อไป โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทรัพยากรในเขตพื้นที่ การสร้างและใช้ระบบข้อมูลร่วม รวมทั้งการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทของ กขป. ให้มากขึ้น

ภารกิจอันท้าทายในการทำงานแบบสานพลัง คือ บทบาทสำคัญของ โเขตสุขภาพเพื่อประชาชนโ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในทุกเขตพื้นที่

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  179

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   14 พฤษภาคม 2564

หมวด:   เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(41ดาวน์โหลด)