การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2563 27 มี.ค. 63 ตอนที่ 1/4

Facebook


การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563
วันศุกร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

-ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
-ระเบียบวาระที่ 3
3.1 ผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นำเสนอด้วยวีดิทัศน์ www.healthstation.in.th/action/viewvideo/5198/
3.2 ความคืบหน้าการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัย โควิด-19

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  345

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา