รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ปีงบประมาณ 2562

Facebook


3 ปี หลังประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน หรือ กขป. ใน 13 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมุ่งให้เกิดการการพัฒนาเพื่อความสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ ด้วยกลไกบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมและประชาชนเป็นศูนย์กลาง

กขป. แต่ละเขตพื้นที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และร่วมกันกำหนดประเด็นขับเคลื่อนเขตละ 3-4 ประเด็น จำแนกเป็น 11 หมวดหมู่ รวม 57 เรื่อง ได้แก่
1.กลุ่มคนวัยต่างๆ และกลุ่มคนเปราะบาง
2.อาหารปลอดภัย
3.สิ่งแวดล้อม
4.อุบัติเหตุ
5.สุขภาวะชุมชน
6.บุหรี่และแอลกอฮอล์
7.ระบบบริการสุขภาพ
8.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
9.โรคติดต่อนำโดยแมลง (ยุงลาย)
10.การท่องเที่ยวชุมชน และ
11.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

กขป. แต่ละเขตพื้นที่จะมีกลไกคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ซึ่งมีองค์ประกอบจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคราชการ ท้องถิ่น นักวิชาการ เครือข่ายประชาชน เอกชน ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และสานพลังการแก้ไขปัญหาผ่านบทบาทภารกิจของแต่ละองค์กร
นอกจากนี้ ยังจัดกระบวนการเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงการทำงานกันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่รูปธรรม: สานพลังพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561
2. การประชุมแลกเปลี่ยน สรุปบทเรียนการดำเนินงานของ กขป.แต่ละเขตพื้นที่ ทุก 2 เดือน
3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เชื่อมโยงกลไกชาติ-เขต-จังหวัด-อำเภอ-พื้นที่ โดย สช. สนับสนุนให้มีการหารือบทบาทและความร่วมมือของ กขป. สมัชชาสุขภาพจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และหน่วยจัดการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ในระดับพื้นที่
ผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562 สามารถขับเคลื่อนประเด็นในเขตพื้นที่จนเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน จำนวน 16 ประเด็น ทั้งที่เป็นประเด็นทางสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สุขภาพของกลุ่มวัย กลุ่มคนและคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทั้ง 13 เขตพื้นที่เป็นงานท้าทายเพราะต้องใช้การบูรณาการ และร่วมผนึกกำลัง เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ ในระยะทางต่อไป กขป.จะจับมือกันให้แน่นขึ้นเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือ การสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  481

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา