การอภิปรายและกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น HIA กับการสร้างสุขภาวะของชุมชนและการพัฒนาเมืองในพื้นที่ EEC 2/2

Facebook


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงาน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA FORUM)
HIA กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน สุขภาวะของชุมชนและการพัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี

- การอภิปรายและกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)กับการสร้างสุขภาวะของชุมชนและการพัฒนาเมืองในพื้นที่ EEC
ผู้ดำเนินการ อ.สัญชัย สูติพันธวิหาร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  696

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา