HIA Forum : การสร้างชุมชนสุขภาวะ ภายใต้พื้นที่พัฒนา เศรษฐกิจภาค ตะวันออกโดยใช้ เครื่องมือการ ประเมินผลกระทบด้าน สุขภาพ 2/2 19 ธันวาคม. 2562

Facebook


เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือHIAในกระบวนการพัฒนาชุมชนสุข ภาวะในพื้นที่ ภายใต้พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยใช้เครอื่ งมือการ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก แนวทางใน การใช้เครื่องมือ HIA ในพื้นที่

วิทยากร
๑) คุณกัญจน์ ทัตติยกลุ
๒) ดร.พัชนา ใจดี
๓) นายนาวินโสภาภูมิ นักวิชาการอิสระ
๔) อ.สัญชัย สูติพันธ์พันธ์วิหาร ผู้ดำเนินรายการ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  540

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   20 ธันวาคม 2562

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(136ดาวน์โหลด)