Conclusion and the way forward และพิธีปิดการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพปี 2561

Facebook


การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี2561 "เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน : โอกาสและความท้าทายต่อสุขภาพ" International Trade and Health (ITH) Conference 2018
"Belt and Road Intiative : Opportunities and Challenges for health"วันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ รีสอร์ท

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  601

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา