กรณีจัดตั้งเป็นกองทุนและจัดการในระดับท้องถิ่น (Local Health Fund) 24 ก.ย.61 ตอนที่ 2/3

Facebook


เวทีลูกขุนพลเมือง ประเด็น การพัฒนารูปแบบการสร้างหลักประกันความมั่นคงในสังคมสูงวัยของไทย
ระหว่างวันที่ 23 -26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
สนับสนุนการจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

วันที่ 24 กันยายน 2561
กรณีจัดตั้งเป็นกองทุนและจัดการในระดับท้องถิ่น (Local Health Fund)
- ทางเลือกที่ 2 เป็นการจัดการระดับท้องถิ่นด้วยบริบทที่แตกต่างกัน แหล่ง งบประมาณอาจมาจากรัฐบาลส่วนกลาง ท้องถิ่น ประชาชน (ตัวอย่างเช่นเบี้ยยังชีพ) เอกชน เป็นต้น มีรูปแบบการบริหาร จัดการที่หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น กองทุนพื้นที่ กิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise หรือเอกชน ด าเนินการก็ได้
โดย อ.ยศ วัชรคุปต์

ดำเนินรายการ
โดย น.ส. วิไลวรรณ สิริสุทธิ์
นายประสาน อิงคนันท์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  519

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา