บรรยายพิเศษ “ชุมชนเข้มแข็ง : หัวใจของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี 3 พ.ค.61 (HD) ตอนที่ 1/2

Facebook


บรรยายพิเศษ “ชุมชนเข้มแข็ง : หัวใจของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
การประชุมเวที Kick off สานใจ สานพลัง ภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 1/2561 และ พิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ....
วันที่ 3 พ.ค.61 ณ ห้องประชุมริชมอนด์ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  815

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาแลกเปลี่ยน จุดประกาย ขยายผล  การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปหนุนเสริมงานและกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ 16 มิ.ย.62 2/2

แลกเปลี่ยน จุดประกาย ขยายผล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปหนุนเสริมงานและ กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้ นที่ 16 มิ.ย.62 2/2

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 517

แลกเปลี่ยน จุดประกาย ขยายผล  การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปหนุนเสริมงานและกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ 16 มิ.ย.62 1/2

แลกเปลี่ยน จุดประกาย ขยายผล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปหนุนเสริมงานและ กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้ นที่ 16 มิ.ย.62 1/2

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 534

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง  ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 16 มิ.ย.62 4/4

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิง ประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 16 มิ.ย.62 4/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 488

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง  ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 16 มิ.ย.62 3/4

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิง ประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 16 มิ.ย.62 3/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 563