เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1

Facebook


เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

การยกร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งนี้ คณะทำงานเน้นความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมจากคณะสงฆ์และหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 4 ภาคสงฆ์(มหานิกาย) และ ธรรมยุติ จึงจะมีการรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะต่อร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติดังกล่าว ในช่วง กันยายน-ตุลาคม 2560 รวม 5 ครั้ง คือ (1) ภาคกลาง : วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ มจร. จ.พระนครศรีอยุธยา (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วันที่ 26 กันยายน 2560 ณ วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น (3) ภาคเหนือ : วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่ (4) ภาคใต้ : วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช และ (5) เวทีคณะสงฆ์ธรรมยุต : วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ มมร.ศาลายา นครปฐม และจะรวบรวมความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงร่างธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์และรอบด้านก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมมหาเถรสมาคมต่อไป

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1070

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา