เสวนา เปิดตัวForum ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 22 ธ.ค. 59 ตอน 2/3

Facebook


เสวนา เปิดตัวForum ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม


นำเสนอแนวคิด แนวทางของการจัด Forum เพื่อให้เกิดการหารือการ
คิดร่วมกันของกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ

วิทยากรโดย

- นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นางศิริลักษณ์ มีมาก. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ภาคใต้
- นายเมธา เมฆารัตน์ อดีตผู้ตรวจราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และรองประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
- นายสมัย รัตนจันทร์ แกนสมัชชาสุขภาพล้านนา
- นพ.พลเดช ปิ่นประธีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินรายการโดย:
- นายสุธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1375

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา