การดื้อยาต้านจุลชีพ – No action today, No curetomorrow 22 ธ.ค. 59 ตอน 1/2

Facebook


การขับเคลื่อนมติ

หัวข้อ:
การดื้อยาต้านจุลชีพ – No actiontoday, No curetomorrow

- มติ ๘.๕ วิกฤติการณ์เ ชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ

นำเสนอสถานการณ์และความรุนแรงของเชื้อดื้อยา ความก้าวหน้า
มติสมัชชาสุขภาพฯ เนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ และความ
เชื่อมโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ เรื่อง วิกฤติการณ์
เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อหา
แนวทางการขับเคลื่อนงานต่อไป

วิทยากรโดย

- ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ผศ.ภกญ.ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
- ภกญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
- ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- นสพ.สมนึก เต็มวุฒิโรจน์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

ดำเนินรายการโดย:
- นายประพจน์ ภู่ทองคำ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1209

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา