ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่จำเป็น 21 ธ.ค. 59 ตอน 1/2

Facebook


การขับเคลื่อนมติ

- มติ ๑.๘ ความ เสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่จำเป็น

นำเสนอสถานการณ์ของความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการ
สาธารณสุขที่จำเป็น โดยใช้การศึกษาวิจัยเป็นข้อมูลนำ เพื่อเปิดประเด็น เงื่อนไขที่
เป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรค ในการเข้าถึง บริการสาธารณสุขของคนกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะต่างๆ และเปิดให้แลกเปลี่ยนสะท้อนมุมมองโดยตัวแทนหน่วยงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันมองทางออก

วิทยากรโดย

- นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร สำนักบริหารการสาธารณสุข
- นพ.จักรกริช โง้วศิริ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- นายวิวัฒน์ ตามี่ มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์

ดำเนินรายการโดย:
- นายวิษณุ ศรีทะวงศ์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1037

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา