การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 21 ธ.ค. 59 ตอน 2/2

Facebook


การขับเคลื่อนมติ

- มติ ๓.๓ การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก”

ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเส้นทางการขับเคลื่อนมติฯ ที่ผ่านมา
รวมถึงความก้าวหน้าการผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ...แนวทางการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติฯ
ตามมาตรการที่กำหนดในอนาคต การสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่ายสมัชชา
ในระดับพื้นที่และประชาชนในการกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมายและการ
เฝ้าระวังการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และการ
ขับเคลื่อนสังคมที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กไทย
ให้เติบโตสมวัยพัฒนาการดี

วิทยากรโดย

- พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
- นายสมบูรณ์ บุญเจือ นายกเทศมนตรี ตใโพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ดำเนินรายการโดย:
- พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  931

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา