การขับเคลื่อน “กลุ่มมติ เกษตรและ อาหารปลอดภัย” 22 ธ.ค. 59 ตอน 2/2

Facebook


การขับเคลื่อนมติ
“กลุ่มมติ เกษตรและ อาหารปลอดภัย”

- มติ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
- มติ ๕.๕ ความ ปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
- มติ ๕.๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร ที่เป็นอาหาร

การนำเสนอรูปธรรมการขับเคลื่อนกลุ่มมติเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้น
การแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พ.ศ. ...
การโฆษณาสารเคมีทางการเกษตรการส่งเสริมการขายในพื้นที่ รวมถึง
การจัดการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

วิทยากรโดย

รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มมติเกษตรอาหารปลอดภัย
ดร.ศราภา ศุทรินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี
นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ดร.ตรี บุญเจือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มมติเกษตรอาหารปลอดภัย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1184

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา