เวิร์คชอป สมุดเบาใจ 2 ธ.ค. 59 ตอน2/2

Facebook


เวิร์คชอป “สมุดเบาใจ: รูปแบบหนึ่งของการแสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิต”
โดย เครือข่ายพุทธิกา

ใน การประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง”
วันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยภายใต้กรอบความคิด

การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต มี ๔ องค์ประกอบหลักเพื่อการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
องค์ประกอบแรกคือ การพัฒนาด้านสังคม ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม และอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในระยะท้ายของชีวิต องค์ประกอบที่สองคือ การพัฒนาด้านระบบบริการ ให้มีความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากรและระบบบริการสาธารณสุข องค์ประกอบที่สามคือ การพัฒนาและขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์หลักและนโยบายเฉพาะเรื่อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งองคพายพของภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งสามองค์ประกอบนี้ นำมาสู่องค์ประกอบที่สี่ ได้แก่ การพัฒนาด้านวิจัยและจัดการความรู้
ทั้งจากกรณีศึกษา การถอดบทเรียน และการวิจัยเฉพาะทางต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดระบบนี้ให้มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์


ร่วมจัดการประชุมโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพ เครือข่ายพุทธิกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  872

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา