อภิปราย เรื่อง “ปลายทางชีวิต จะลิขิตการรักษาอย่างไร” 21 ก.ค. 59 ตอน 2/2

Facebook


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเผยแพร่ความรู้สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
จัดโดย โรงพยาบาลตรัง ร่วมกับ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ช่วง
อภิปราย เรื่อง “ปลายทางชีวิต จะลิขิตการรักษาอย่างไร”
วิทยากร :
- นาง นิรชา อัศวธีรากุล
รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสิทธิ์และสร้างสังคมสุขภาวะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- รศ.พญ.พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน
อดีตหัวหน้าหน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ศิริราชพยาบาล
- นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น
โรงพยาบาลตรัง
- นพ.ศุภการ เตชัสอนันต์ ศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช
- ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ และกรรมการกฤษฎีกา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1621

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา