ระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์...ฝันให้ไกลไปให้ถึง ตอนที่1/2 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

Facebook


ประชุมวิชาการทางเลือกทางรอดข้าวและชาวนาไทย สู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร
ห้องประชุม ๖(แซฟไฟร์ ๑๑๐) งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.

วิทยากร/ผู้ร่วมเสวนา
ผศ.ดร.นภาพร วาณิชย์กุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
คุณปิยะฉัตร สมทรง สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
คุณนันท์รพัช ไชยอัครพงศ์ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

ผู้ดำเนินรายการ
ทันตแพทย์จเร วิชาไทย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1223

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา