การประชุมประชาพิจารณ์นร่างพะราชบัญญัติการวิจัยในคน ช่วงที่ 1/4

Facebook


ประชุมประชาพิจารณ์
ร่าง พระราชบัญญัติการวิจัยในคน
วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ฯ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน บางเขน กทม.
โดยมีวิทยากรที่ ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตรมิตรภาพ
เลาขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดรฺนิมิตร มรกต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ภญ.โสภิต ธรรมอารี

โดย เอกสารประกอบกาประชุม ร่างพระราชบัญญัติฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://www.nrct.go.th/th/Portals/0/data/2557/เอกสารเผยแพร่สัมมนา%20single%20window/image0267.pdf

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1312

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา