การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ตอนที่ 2/4

Facebook


สช.-ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลัง
สานพลัง 'เขตสุขภาพเพื่อประชาชน'

เวทีรับฟังความเห็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน คึกคัก ภาคีเครือข่ายหนุนกลไกใหม่ สานพลังขับเคลื่อนระบบสุขภาพ สช.มั่นใจลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทุกมิติ วางกรอบแนวคิดแบ่ง ๑๓ เขต ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เตรียมเสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ ปลายปีนี้

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิด “เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจากทั่วประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กล่าวว่า กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อน เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ และมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

“ความคิดเห็นที่หลากหลายของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ และแนวทางการทำงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในอนาคต ซึ่งคณะทำงานฯ จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปปรับปรุง และจะมีการรับฟังความคิดเห็นอีกหลายครั้ง ก่อนเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๗ ปลายปีนี้ต่อไป”

ด้าน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นกลไกใหม่ที่มุ่งเน้นบูรณาการการทำงานในแบบเครือข่าย ตามบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยยึดโยงประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง และใช้พื้นที่เป็นฐานในการทำงานแบบมีส่วนร่วม เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับคุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพในทุกมิติ

“เขตสุขภาพเพื่อประชาชนจะเป็นกลไกใหม่ ที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงานมาร่วมกัน สานพลังปัญญา พลังสังคม และพลังของภาครัฐ จนเกิดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด”

ร่างกรอบคิดรูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในเบื้องต้น แบ่งพื้นที่ ๗๖ จังหวัด เป็น ๑๓ เขต โดย กทม.จัดเป็น ๑ เขต แต่สามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์หรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และมี “คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน” สนับสนุนและร่วมกันกำหนดทิศทาง การพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ เชื่อมโยงการทำงานกับกลไกที่มีอยู่เดิมให้เกิดบูรณาการ โดยมีองค์ประกอบไม่เกิน ๓๐ คน มาจาก ๓ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการและวิชาชีพ และ ภาคสังคม

ขณะที่ภาคีเครือข่าย สะท้อนความเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายในเวทีดังกล่าว อาทิ เร่งทำความเข้าใจกับสาธารณชน ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, การคัดเลือกประธานและกรรมการใน คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ต้องมีความหลากหลาย ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นที่ยอมรับได้ของคนในพื้นที่ รวมถึงการออกกฎหมายและงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นต้น

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  954

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา