ภาพรวมการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

Facebook


การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ณ ห้องประดับเงิน ประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ คณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าว่า พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงกำหนด
ให้มีเครื่องมือทำงานเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ "สร้างนำซ่อม” ที่สืบเนื่องมาจากกฎบัตรออตตาวา พ.ศ.2529 ได้แก่สมัชชาสุขภาพหมายถึง กระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดยการใช้ฐานความรู้เป็นฐานการทำงาน และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ ให้ได้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินการตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่ดูแลสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย คณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปี 2556 ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมการจัดนิทรรศการของเครือข่ายสุขภาพ ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพในครั้งนี้ จำนวน 300 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาสังคม กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2556” การเสวนาเรื่อง "การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” ประเสริฐ อินทา/ข่าว

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1564

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   4 กันยายน 2556

หมวด:   สมัชชาสุขภาพจังหวัด

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(347ดาวน์โหลด)