รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 : บรรยากาศการประชุม คจ.สช ครั้งที่ 1/2556

Facebook


การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ มี นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธาน คจ.สช. เป็นประธานที่ประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รับทราบ คำสั่งแต่งตั้งและบทบาทหน้าที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช) พ.ศ. ๒๕๕๖
รับทราบ ผลการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มอบหมายให้

คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธีการผลักดันและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เพื่อให้บรรลุผลตามควรแก่กรณี หากเห็นว่ามติใดสมควรเสนอให้ คสช. พิจารณา ก็ให้เสนอ คสช. พิจารณาต่อไป
รับทราบ ข้อเสนอจากการประชุมปรึกษาหารือการทบทวนกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ;ที่เป็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันสืบเนื่องมาจากผลการจัดประชุมสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม และเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเอ็มบีคลับ มีนบุรี กรุงเทพฯ

เห็นชอบต่อ มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่มอบหมายให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พิจารณาการใช้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสุขภาพที่สำคัญของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่
(๑) อาหารกับสุขภาพ (๒) สุขภาวะผู้สูงอายุ (๓) สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (๔) ระบบสุขภาพชุมชน

เห็นชอบต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขา ฯ ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน และนำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพต่อไป

เห็นชอบต่อ กำหนดวันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ มอบหมายให้ฝ่ายเลขา ฯ ประสานเพื่อหาข้อมูลสถานที่ที่มีความเหมาะสม และให้ นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
นัดหมาย การประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ และ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕๖

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1424

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   27 มีนาคม 2556

หมวด:   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 (คจสช)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(429ดาวน์โหลด)