การประชุมวิชาการ: การร่วมจ่าย ทางเลือก หรือ ความเป็นธรรม? 19 ธันวาคม 2555 ตอนที่ 2/2

Facebook


การ่วมจ่าย: ทางเลือก หรือ ความเป็นธรรม? 19 ธันวาคม 2555 โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ประเทศต่างๆ มักมีการกำหนดให้ประชาชนต้องร่วมจ่ายเมื่อใปใช้บริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพ โดยอาจมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น เพื่อป้องกันการใช้บริการเกินจำเป็น หรือ จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นแก่ระบบบริการสุขภาพ หรือ จะเป็นทางเลือกแก่ทั้งแพทย์ หรือ ประชาชนที่ต้องการใช้บริการที่อาจเกินสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่จัด
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างรอบด้าน เพื่อการกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาระบบการร่วมจ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพคนไทย และเพื่อระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
ประเด็นนำเสนอ
• วีดิทัศน์เสนอมุมมองของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ การ่วมจ่ายในรูปแบบต่างๆ
• แนวคิดการร่วมจ่าย รูปแบบต่างๆ ข้อดีข้อเสีย กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
• ข้อเสนอต่อการกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาระบบร่วมจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย
วิทยากร
• คุณสุนทรี เซ่งกิ่ง คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
• นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ (ผู้แทนกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย)
• นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1483

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา