รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 ตอน พูดคุยหลังประชุมคจสชครั้งทีี่5/2555

Facebook


รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 ตอน พูดคุยหลังประชุมคจสชครั้งทีี่5/2555 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ซึ่งในครั้งที่5 นี้ มีการสรุปมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5 และ ขั้นตอนการเดินทางของมติ เหล่านี้ และ หลังจากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อนุมัติแล้ว มติเหล่านี้จะเดินทางไปไหน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุม คจ.สช. ได้ผ่านเอกสารร่างแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 แล้ว

จำนวน 9 ระเบียบวาระ ดังนี้

1. การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

2. การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที

3. พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

4. การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย

5. การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)

6. การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

7. การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

8. ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

9. การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารและอาหาร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2151

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา