การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ : ปัญหา ปฏิบัติการ และการสนับสนุน

Facebook


6 หน่วยงาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ และ อภิปราย เรื่อง การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ : ปัญหา ปฏิบัติการ และการสนับสนุน;
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.๐๐-16.๐๐ น. ณ ห้องกลมทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ


ปัจจุบันคนไทยบริโภคอาหารที่ปรุงด้วยการทอดเพิ่มมากขึ้น โดยในแต่ละปี มีการบริโภคน้ำมันพืชกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ พบว่าในการทอดอาหาร มีการใช้น้ำมันซึ่งอาจเสื่อมสภาพจากการทอดซ้ำหลายครั้งมาก โดยไม่ทราบว่า น้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพเป็นสาเหตุที่สำคัญต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ และเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง รวมทั้งน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพทำให้ผู้ประกอบการที่ทอดอาหารต้องสูดดมไอน้ำมันที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด
การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคม
ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทั้งหกหน่วยงาน ได้ตกลงร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล โดยได้
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ รับชมกำหนดการhttp://www.thaihealth.or.th/node/27996

น.พ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพกับ 5 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้งนี้ น.พ.สุรวิทย์ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะร่วมกันดำเนินงานแบบบูรณาการ เพื่อทำให้อาหารปลอดภัย ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ และขจัดน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพออกจากระบบอาหาร โดยมีมาตรการสำคัญ 2 ส่วน คือ ให้ผู้ประกอบการรายเล็ก ตั้งแต่ร้านกล้วยทอด ไปจนถึงระดับโรงแรม ซึ่งถือเป็นรายใหญ่ ซึ่งถือเป็นผู้ทอดอาหาร ให้ใช้น้ำมันเฉพาะที่ยังไม่เสื่อมสภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และการขจัดน้ำมันที่ทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพออกนอกวงการอาหาร
โดยนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนหรือไบโอดีเซล ซึ่งจะเป็นการตัดน้ำมันทอดซ้ำ ไม่ให้มีการหมุนเวียนกลับมาใช้อีกทั้งนี้ จะให้กรมอานามัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้เข้าไปตรวจสอบ หากพบว่าร้านอาหารใดมีความปลอดภัย และให้ความสำคัญในการไม่นำน้ำมันทอดซ้ำเข้ามาใช้ กระทรวงจะมีป้ายอาหารปลอดภัยหรือสัญลักษณ์ติดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อให้เป็นข้อมูลให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  3943

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   30 พฤษภาคม 2555

หมวด:   เกาะติดสมัชชาสุขภาพ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(478ดาวน์โหลด)