หลักเกณฑ์-แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูป

Facebook


ทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด โดย อ.กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
ศูนย์ประสานงานในจังหวัด ควรทำหน้าที่ 1.ประสานงานให้เกิดข้อมูลจังหวัด ทำ Mapping 2.ชวนทุกภาคส่วนในจังหวัดมาร่วมสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมของจังหวัด 3. ทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง 4.ประสานการพัฒนาระหว่างการขับเคลื่อน แสวงหาการสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกจังหวัด 5.สามารถสังเคราะห์ประเด็นนโยบายที่เกิดจากการขับเคลื่อนขึ้นมาได้ และ 6.สามารถสังเคราะห์บทเรียนจากที่ทำงาน และปรับตัวทำให้ดีขึ้น

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1989

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา