สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 หมวดย่อย

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายธนา เจียวมาลี

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1678

Downloaded 295

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางสาว ศิริพร ปัญญาเสน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1945

Downloaded 326

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย ประชา มีสี

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 961

Downloaded 252

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาง รัชนิกร ดารกมาศ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1403

Downloaded 304

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาง แสงมณีจรรณ์ เพชรสังหาร

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1104

Downloaded 274

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย สมพวง สีสิน

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1640

Downloaded 308

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายสุชาติ น้อยคนดี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1578

Downloaded 318

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย วิจิตต์ สีมา

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1025

Downloaded 280

กล่าวสุนทรพจน์ โดย รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1566

Downloaded 298

รับรองร่างมติของระเบียบวาระ 3 กุมภาพันธ์ 2555

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1031

Downloaded 270

กล่าวสุนทรพจน์ โดย ผศ.เนตรนภา ขุมทอง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1968

Downloaded 305

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางอัญชลี คงศรีเจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1070

Downloaded 315

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายสองศรี แสงศรี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 873

Downloaded 244

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางสาวเสาวคนธ์ ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1107

Downloaded 296

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย พนัส พฤกษ์สุนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1058

Downloaded 288

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายสุรพงษ์ ปนาทกุล

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1160

Downloaded 267