สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1235

Downloaded 269

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1707

Downloaded 306

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สมชาย พนมขวัญ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1434

Downloaded 289

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ธนา เจียวมาลี

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1282

Downloaded 308

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่๑

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1008

Downloaded 282

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สนอง คล้ำฉิม

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1461

Downloaded 304

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สีมาลา เอื่ยมศรี

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1295

Downloaded 292

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ชมล่าสุดเมื่อ14 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2284

Downloaded 323

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สันติ คุณพิสิฐวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2387

Downloaded 306

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ไพฑูรย์ ศิริรักษ์

ชมล่าสุดเมื่อ14 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1670

Downloaded 314

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1600

Downloaded 299

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ศรีประไพ กาญจนกันทร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1165

Downloaded 298

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) นายสมคิด ทองสง

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1446

Downloaded 325

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) นายพสูธา โกมลมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1226

Downloaded 264

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ทพญ.ดร.วรานันท์ บัวจีบ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1353

Downloaded 263

สุขภาพคนเมือง:ความท้าทาย และการจัดการ

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1691

Downloaded 310