สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ พระครูสุวัฒน์ จันทโชติ

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3576

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ สมชาย มีนุช

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2934

Downloaded 

สรุปการกล่าวสุนทรพจน์ โดย สุกัญญา บำรุงชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2875

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ วัลลภา นีละไพจิตร

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2826

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2796

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ อดิศร พวงชมภู

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2722

Downloaded 

วีดีทัศน์ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2694

Downloaded 

สุนทรพจน์พิเศษ ดร.นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2675

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2416

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สันติ คุณพิสิฐวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ25 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2389

Downloaded 

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2371

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นายไมตรี จงไกรจักร์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2363

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2329

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.ประจักษ์วิทย์ เล็บนาค

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2308

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ วันพิพัฒน์ คมภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2297

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นายสรธร สันทัด

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2296

Downloaded