รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ :สกู็ปการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

* * *Road_To_NHA2012 คจ.สชครั้งที่2 สรุปการประชุม Scoop* * *
Facebook
download

การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ มีนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธาน คจ.สช. เป็นประธานที่ประชุม มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ รับทราบว่า คจ.สช. จำนวน ๓ คน ที่จะเดินทางร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๕๕ คือ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญญาชัย และนางภารนี สวัสดิรักษ์รับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน จำนวน ๔ คณะ คือ
(๑) คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๒) คณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๓) คณะอนุกรรมการวิชาการ และ
(๔) คณะทำงานพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
รับทราบ ความก้าวหน้าในการพิจารณาประเด็นเชิงนโยบายเพื่อกำหนดเป็น (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ รวมทั้งแผนการดำเนินงานของอนุกรรมการวิชาการฯ
และมีข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการวิชาการจัดทำกลุ่มของประเด็นเพื่อให้ คจ.สช. พิจารณาเลือกประเด็นที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อไป
เห็นชอบรูปแบบการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเน้นความสมดุลของความเป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) โดยเสนอให้กลไกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ฯ ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับรูปแบบข้างต้น ต่อไป
(๕.) เห็นชอบให้จัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เห็นชอบต่อร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้นำความคิดเห็นของ คจ.สช. ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Jun 12

จำนวนผู้ฟัง:  1643

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5/2555

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(324 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)