รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 1 กันยายน 2563 ตอน เมืองคุณธรรม นำพาประชาชน อยู่เย็นป็นสุข : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง เมืองคุณธรรม อยู่เย็นป็นสุข สมัชชาคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรม* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1722

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1770

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1270

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 847

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และองค์กรเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย จัดขึ้นเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน 210 องค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งจังหวัด เพื่อยกระดับสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีของโลกและของประเทศในทุกวันนี้ ได้ส่งผลต่อวิธีคิดและวิถีชีวิตของประชาชนให้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ประเด็นปัญหาเรื่องคุณธรรมได้ปรากฎให้เห็นทางสื่อต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว เด็ก เยาวชน ที่สะท้อนถึงความบกพร่องทางคุณธรรม จริยธรรม

"มองอีกด้านหนึ่งสังคมอาจจะพัฒนาขึ้น แต่ยืดมั่นในคุณธรรม ความดีลดน้อยลง" และการมี "กระบวนการสมัชชาคุณธรรม" จึงเป็นพื้นที่กลางให้ทุกหน่วยงาน หรือคนที่จะทำความดีได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันด้านคุณธรรมได้อย่างแท้จริงและเป็นที่ยินดีอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายมาร่วมแสดงพลัง และประกาศเจตนารมณ์กรขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย พัฒนาไปสู่จังหวัดคุณธรรม ซึ่งมีไม่กี่จังหวัด ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง" ประธานกล่าวในท้ายที่สุด โอกาสนี้ พระเมธีวชิโรดม อธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้ร่วมกันบรรยายพิเศษ“การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่” การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรคุณธรรม พร้อมทั้งได้เปิดเวทีภิปรายให้ข้อคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ของภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย“ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวน 48 บูธ ผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ทั่วทั้งบริเวณอาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรภาคีประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม มีการส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การสื่อสารรณรงค์และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัดได้แก่ “สร้างจิตสำนึกส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน สร้างวินัยจราจร และคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงาน” การค้นหายกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และร่วมกันพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำบุคลากร ที่ทำหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นเหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Oct 20

จำนวนผู้ฟัง:  333

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(95 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)