การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ตอนที่ 3/6

* * *สมัชชาสุขภาพจังหวัด สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1/2556 ดร.อุปกรณ์_ดีเสมอ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 380

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 351

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 477

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 394

การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ณ ห้องประดับเงิน ประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ คณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าว่า พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงกำหนด
ให้มีเครื่องมือทำงานเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ "สร้างนำซ่อม” ที่สืบเนื่องมาจากกฎบัตรออตตาวา พ.ศ.2529 ได้แก่สมัชชาสุขภาพหมายถึง กระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดยการใช้ฐานความรู้เป็นฐานการทำงาน และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ ให้ได้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินการตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่ดูแลสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย คณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ปี 2556 ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมการจัดนิทรรศการของเครือข่ายสุขภาพ ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพในครั้งนี้ จำนวน 300 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาสังคม กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2556” การเสวนาเรื่อง "การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” ประเสริฐ อินทา/ข่าว

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Sep 13

จำนวนผู้ฟัง:  1087

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพจังหวัด

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(294 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)